MOJOK.COWong Jawa iki ancen seneng ngothak-ngathik gathuk. Salah sijine kanggo nrawang nasibe parpol peserta pemilu 2019 saka nomor urute.

Aku nggumun tenan karo Mbah Wagimun. Wong cakrike ora ngalor ora ngidul kok dhayohe teka-lunga? Gek ampuhe kuwi jane apa?

Coba taktakonane, ngiras-ngirus njajal kasektene, “Mbah, nek manut petungane Njenengan, pemilu taun ngajeng niku sing bakale menang partai napa, nggih?”

Lambeku durung nganti mingkem, Mbah Wagimun njur mecucu tur muni sero, “Goblogmu mbok disuda! Ya wis genah yen sing menang mengko mesthi sing swarane paling akeh. Ngono kok ditakonke….”

Ora takunggahi malah takasori, “Mula niku, maksud kula, sing potensial angsal swara pemilih paling kathah niku partai napa?”

Wonge mbengok meneh, “Bodho kok mempeng! Kuwi ya wis cetha. Sing oleh swara paling akeh mesthi wae partai sing paling disenengi wong akeh.”

Takdlosori lan takoyak, “Lah nggih, Mbah, njur sing disenengi wong akeh niku jenenge partai napa?”

“Aku kokpadhakke lembaga survei? Mendho kok dipek dhewe.” Swarane wis kendho.

Gregeten, takjebleske pisan, “Kula takon sebab Njenengan niku kondhange pinter maca masa depan. Jebulane maca pemilu taun ngarep mawon ora jedhag. Getun kula, Mbah, ngalem Njenengan.”

“Dhapurmu kaya munthu. Yen mung nrawang partai sing bakale menang kuwi gampang. Saka nomer urute wis genah isa takwaca.”

Lah iki, klakon kepancing. Gelis taksusuli, “Dados, pripun keterangane nek nomer urute 1?”

Wonge meneng sedhela. Mripate merem. Melek meneh. Ngempak udud, terus ngomong, “Angka 1 kuwi lambange gunung, watake ndableg. Durung karuhan lima besar ning nekad ndableg-ndablegan ngajokke wakil presiden.”

Wuuuooh… apik iki! Rada cocog temenan. “Njenengan teruske, Mbah….”

“Angka 2 ya padha karo KB, dua anak cukup. Nasibe mengko mung cukupan. Ora mlorot ning ya ora ndedel. Beda karo sing nomer 3. Lambange putri. Mulane uga diarani angka tri. Watake putri genah cugetan. Nek ora keturutan njur nglunthung rai. Kuwi mbebayani. Yen wis ngono biasane njur kabeh padha wedi, apa penjaluke bakal dituruti.”

Baca juga:  Debat Cawapres di Mata Golput

Nek iki jane ketara mung trawangan ngawur. Tapi yawis ben. Upama takpaido mengko malah mutung, kojahe ora sida rampung.

“Nomer urut 4 kuwi lambange banyu kali. Watake banyu kali kuwi sugih melik, kakehan sing arep diangkah kepara kurang jangkah. Nomer urut 5 kuwi mengko genah ketitisan Pendhawa. Nasibe pijer ketula-tula, dikisruhi sedulure dhewe.”

“Nomer urut 6 lan 7 niki partai anyar, Mbah. Pripun gambarane?”

“Angka 6 kuwi lambange walang. Mesthi apes, wong walang kuwi watake jirih, wedi getih, lan dhasare pancen ora duwe getih. Nomer 7 bakale ya mung meh padha. Bungah oleh nomer 7 semboyane arep andum pitulungan, ora ngira malah dheweke dhewe sing sambat butuh pitulungan.”

Aku ya mung mesem karo manthuk ben ora didakwa nyepelekke omongane wong tuwa. Jane prekara banyu kali, njur prekara walang kuwi mau arep taktakonke. Maksude apa kok angka 4 dadi dilambangi banyu kali? Walang kok ya njur dadi lambange angka 6? Ah, wis ben dirampungke kojahe.

“Nomer 8 lambange gajah, watake clingus: isinan. Jane gedhe prebawane ning ora sembada ngadeg dhewe. Melu rombongan sing menang rumangsa isin. Arep melu barisan sing kalah rumangsa eman. Isih lowung nasibe partai nomer urut 9. Lambange pega; keluk; kebul. Jenenge ndedel munggah dhuwur senajan bareng tekan ndhuwur kana, ya mung blas ora duwe daya.”

Disemak tenan jane ya wis patut loh. Mung ya pancen angel golek wanci sing nyocogi atine. Ngene iki genah pas condhong rasane. Kamangka biasane yen muni mung njalari lara ati.

“Angka 10 kuwi basane sedasa. Asale saka tembung das: endhas. Dadi, sesuk partai nomer 10 kuwi mung duwe endhas nanging ora duwe awak. Ya malah mung kaya memedi.”

Takcegati, “Awas! Nomer 11 nggih partai anyar, Mbah.”

“Sewelas kuwi angkane kembar. Yen manut petungane wong main togel, angka kembar kuwi angel tangguhe. Diudhoni angel metu, bareng ditinggal malah metu. Partai lawas kudu ngati-ati karo partai anyar nomer 11 iki.”

Baca juga:  Antasari Dukung Jokowi, Demokrat Merasa Terancam

Lah tenan ta? Tiwas dialem, sing ngalem durung nganti lambene garing, malah wis mblender. Ganti nganggo petungane wong main.

“Nomer 12 kuwi angkane urut 1 banjur 2, kaya bocah ajar ngetung. Nasibe partai iki mung bakal mbolak-mbalik ora tekan-tekan. Lah yen angka 13 kuwi jumlahe padha karo rokokku, cap 76. Aku seneng iki. Bakale aku nyoblos iki.” Mbah Wagimun muni ngono karo udude diothang-athungke nyang ngarep irungku.

Taktututi keterangane sing keri iki, “Tegese partai nomer 13 bakale menang, Mbah?”

Lah kok mung dijawab sengak, “Sing kandha sapa?”

“Nek dereng kantenan menang kok Njenengan pilih?”

“Aku seneng kok. Ya sakarepku ta. Wong tuku togel kae sing dipilih ya angka sing disenengi. Nyatane angka sing dipilih kuwi durung genah yen tembus. Pemilu kuwi drajate padha karo togel, Le. Mung sebatas hiburan. Aja digawe angel!” Mesem ngece sedhela njur takon, “Dibacutke ora iki?”

“Lah sumangga….”

“Nomer 14 nek diwalik dadi 41. Cah saiki wis ora seneng dolanan remi 41. Wis ora jamane.”

“Mpun ngaten niku thok andharane kangge nomer 14?”

“Wis. Wis rampung. Gek ayo saiki budhal jajan.”

“Loh, dereng, Mbah. Tesih wonten susulan. Partai nomer 19.”

“Lah, nomer 19 iki apik. Pemilune digelar taun 2019, taun sing kakehan wong mumet sirahe. Kabeh padha mbutuhke obat mumet cap 19.”

“Sing bakal menang nomer 19 niku?”

“Ya durung karuhan. Barang sing mesthi dibutuhke kuwi durung mesthi dimenangke, Le. Contone, aku saiki cetha butuh nyilih dhuwitmu kanggo jajan merga lagi pengin mangan sate gule. Senajan ngono, yen bar diulungi dhuwit aku dikon ngapik-apik kowe neng ngarepe kancamu, lah ya cetha emoh. Apik-eleke jenengmu kuwi dudu urusanku.”

Diamput. Wong tuwa golek menange dhewe.