lebaran kangen ibu MOJOK.CO
lebaran kangen ibu MOJOK.CO

Serat Kangen Kagem Ibu, Tetep Lebaran Senajan Ora Salaman

MOJOK.CONyuwun dongane ngge kula nggih Bu, muga-muga kahanane gek ndang lancar malih anggone nyambut damel. Lebaran iki kulo mboten saged mudik.

Serat katur Ibu,

“Bu, dos pundi kabaripun? Mugya Ibu tansah sehat, lahir lan batin nggih.

Kula ten riki sehat uga Bu, tetep piye carane kudu semangat saben dinane, senajan ora bisa mulih Lebaran taun iki. Kahanane pancen pait ngeten Bu. Ning bejane iki dudu mung kula thok sing ngrasakake paite urip neng paran lebaran ora bisa mulih, meh kabeh uwong neng kene uga ngalami kahanan sing padha. Ibu maklum nggih, lebaran taun iki piyambakan neng ndalem.


Kula kangen. Saestu…

Kangen banget pingin isa Lebaran neng ndalem ngancani Ibu. Wis setaun mboten saged kepanggih Ibu. Kok ya ndilalah, rencanane mudik taun iki batal merga pandemi korona niki.

Kula kangen pengin sungkem. Sungkemku sing pisanan sing mesthi kagem Ibu yen bubar salat Ied. Kaya-kaya durung lega anggone nglebur dosa setaun yen dereng sungkem ing ampeyane Ibu. Kangen dibisiki lan diwejangi Ibu yen bar sungkem. Kepengin banget.

Lagi Lebaran taun iki nggih Bu saumur urip kula mboten kepanggih Ibu. Muga-muga ampun dadi penggalihe Ibu uga ya, ben Ibu mboten kepikiran.

Kula uga kangen banget ngrasakake kahanan ndesa yen riyaya. Adate angger bar sungkeman kalih Ibu, banjur sak desa nganakake syawalan neng ngarep mesjid kae lho Bu. Kabeh warga padha kumpul, salaman lan halal bi halal ujung mubeng, ora perduli kuwi warga sing muslim apa sing udu, ning kabeh warga neng ndesane awak dhewe mesthi melu kumpul, ngrayake riyaya lan syawalan bareng-bareng. Kompak banget nggih Bu wargane ndesane awak dhewe niku.

Baca juga:  Jalan Tol Cipali dan Pedagang Kecil Pantura yang Dicampakkan

Nanging Lebaran taun iki lagi ora pikantuk salaman. Ibu uga ampun ngeyel nggih, mboten sah salam-salaman karo tangga teparo. Bismillah mawon Bu, niate sae kok, tetep memaafkan senajan ora bisa salaman. Sing penting niku atine pun lebar lan ikhlas anggene ngemot salah lan masalah. Yen wonten sanak utawa sedulur badhe ujung sowan ten ndalem, nggih pripun carane mboten sah kemawon. Mergane mbebayani, sapa ngerti nek sing dha ujung kuwi pembawa virus tanpa gejala. Kan Ibu uga ora pirsa.

Kelingan kahanan ngomah dadi tambah kangen. Sakdhonge sing paling marahi kangen kepati-pati kuwi yaiku masakane Ibu. Angger bubar salat Ied, syawalan ndesa wis lebar, banjur mulih ngomah kula mesthi kesusu marani meja makan. Anggone pasa sesasi nutug kaya banjur didudhah, diwales kanthi nyidhuk opor anget lan kupat.

Ana siji meneh sing kudu mesthi ana lan kula kangeni, yaiku sambel goreng ati lan krecek masakane ibu, sing dicemplungi pete rese lan mlandhingan. Opor lan sambel goreng ati sing wis mesthi disiapke lan dimangsak ibu kawit sedina sakdurune bada, lan mesthi wis umep sakdurunge takbiran, nanging karo Ibu mesthi dinggeng geni anglo sewengi ben sesuke santene kenthel, lan tambah manteb rasane. Kula nulis niki mawon kao ngeces ples mbrebes mili saking kepingine.

Ana meneh sing wajib lan mesthi kudu diicipi, tape ketan damelane Bulik. Sing nek maem disendhok nganggo emping nika lho Bu…

Baca juga:  Blunder Bupati Klaten: Sebuah Trilogi

Kanca-kancaku lan para tangga neng kampung uga tak kangeni. Tulung ndherek titip salam nggih Bu kagem kanca-kancaku kawit cilik kae. Sing angger arep Lebaran mesthi padha sregep kerja bakti neng lapangan masangi tali rafia kanggo shaf salat Ied, trus dibablaske bengine masangi toa neng mobil kol, dinggo takbiran mubeng kecamatan.

Nanging taun iki mesthi ra ana kerja bakti gayeng-gayengan ngoten niku nggih Bu. Merga pancen dipenging pemerintah ora kena nggelar salat Ied neng lapangan. Ya lagi sepisan niki ta Bu, bada tanpa salat ied neng lapangan. Kamangka kenanganku marang salat Ied ki akeh banget. Salah sijine mbiyen dhek cilik angger bar salat Ied neng lapangan, baline mesthi dipundhutke Bapak endog abang.

Lebaran taun iki merga kula ra isa mantuk, uga dadi ra isa ngancani Ibu nyekar ten sareyane Bapak. Yen Ibu badhe nyekar, ndherek titip Al Fatehah kagem Bapak nggih Bu.

Pun ngoten riyin mawon nggih Bu. Pokoke Ibu tetep kudu sehat, dhahar sing pener, disregepi mlaku-mlaku yen esuk, ben seger terus awake. Dongaku mugya diijabah Pangeran, mugya ibu tansah sehat neng ndesa kana, sumringah ati ayem tentrem saben dina.

Oh iya bu, taun iki olehku ngirim transferan THR ora bisa kaya adate ya, nyuwun ngapura, merga mbayare listrik kontrakan mundhak, lan wis rong sasi punjul iki kula mung ten omah ora ana job blas. Kula ya mung sagede nyambi ngiwa-nengen watone dingge obah-obah lan mamah-mamah niki Bu, ra ketang mung sithik idhing. Nyuwun dongane ngge kula nggih Bu, muga-muga kahanane gek ndang lancar malih anggone nyambut damel.

Baca juga:  Lomba Pitulasan, Sarana Nggayengake Dina Kamardikan Indonesia

Putrane Ibu,


Paksi Raras Alit

MONGGO KULO ATURI MAOS Yen Ana Sewu Tafsir Pageblug, Iki Salah Sijine utawi seratan sanesipun ing rubrik RERASAN.