Sholahudin Abinawa Hikam, Author at Terminal Mojok