Rahma Ayu Nabila

Avatar

Rahma Ayu Nabila

Mahasiswa Kehutanan yang suka masuk hutan tapi takut setan. Cita-citanya ketemu orangutan.