Endrapta Ibrahim Pramudhiaz, Author at Terminal Mojok