Shofa Muftiyana Mafazati, Author at Terminal Mojok