Tag: Dapur 12

Artikel

Dapur 12: Jet Darat Ala Pulau Batam

Avatar

Meski sama-sama ada 12-nya dan sama-sama lahir di tanah Melayu, namun Dapur 12 dan Gurindam 12 itu tak ada hubungannya sama sekali.